පාසල් සිසුන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම සඳහා පන්ති කාමරවලට රොබෝවරු

ජපානය පාසල් සිසුන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම සඳහා පන්තිකාමර වලට රොබෝවන් යෙදවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙවැනි තීරණයක් ගැනීමට හේතුවී තිබෙන්නේ ජපාන පාසල් සිසුන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම යහපත් මට්ටම නොතිබීමයි.

ලබන අප්‍රේල් මාසයේ සිට අත්හදා බැලීමක් ලෙස පාසල් 500 කට පමණ මෙම රොබෝවරුන් ලබාදීමට නියමිතයි.

ජපාන අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සදහන් කරන්නේ ස්පර්ශ කිරීමෙන් ක්‍රියාත්මක වන මෙම රොබෝවරුන් හරහා සිසුන්ගේ ඉංග්‍රීසි වචන උච්ඡාරණය මෙන්ම සංවාද පැවැත්වීමේ හැකියාව වර්ධනය වනු ඇති බවයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *