කොළඹ, බ්‍රේබෘක් ප්‍රදේශයේ ගින්නක්

කොළඹ, බ්‍රේබෘක් ප්‍රදේශයේ පිහිටි ගොඩනැඟිල්ලක මේ වන විට ගින්නක් හට ගෙන ඇති බව ගිනි නිවීමේ ඒකකය පවසයි.

මේ වන විට ගිනි නිවීමේ රථ පිටත් කර හැර තිබේ.

මේ වන විටත් අදාළ ගොඩනැඟිල්ලේ සිට අහස දෙසට විශාල දුමාරයක් පිටවෙන අයුරු දක්නට ලැබෙයි.

මෙම ගොඩනැඟිල්ල ඉදිකෙරිමින් පවතින ගොඩනැඟිල්ලක් බව ද අනාවරණය වී තිබේ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *