12 වැනිදා පැය 8ක් ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ලබන 12 වන දා පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව පවසයි.

එම මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ පොල්ගොල්ල ජල සම්පාදන ක්‍රමයට අයත් ජල පිරිපහදු මධ්‍යස්ථානයේ නව ජල පොම්ප හා විද්‍යුත් පැනල සවි කිරීම හේතුවෙන් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවය.

ඒ අනුව අමුණුගම පාර, 606 පාර, ලේවැල්ල, බාබර්වත්ත, සිරිමල්වත්ත, මඩවල පාර, පල්ලේගුන්නෑපාන, ගගපාර, දෙගල්දෝරුව පන්සල පාර යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ලබයි.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කරන්නේ නව ජල පොම්ප හා විද්‍යුත් පැනල සවි කිරීමේ කටයුතු අදියර දෙකක් යටතේ සිදු කිරීමට නියමිත බවයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *