හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ සහ දිවි නැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අමිත කිත්සිරි රණවකට එරෙහි නඩුව නාෙවැම්බර් 25ට

පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේ දිවි නැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සතු මුදල් රුපියල් මිලියන 36ක මුදලකින් පළාත් පාලන ආයතනවලින් ඉල්ලීමක් සිදු නාෙකර තිබියදී පළාත් පාලන ආයතන වලට පී.අයි බට බෙදා දී සාපරාධි සාවද්‍ය පරිහරණය කළ බවට නීතිපතිවරයා විසින් හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ  සහ දිවි නැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අමිත කිත්සිරි රණවකට එරෙහිව පවරා ඇති නඩුව ලබන නාෙවැම්බර් 25දා කැදවීමට කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ඒ.ඒ.ආර් හෙයියන්තුඩුව අද (27) නියාේග කළේය.

 

වර්ෂ 2014 ඔක්තාේම්බර් 30 දා සිට 2014 දෙසැම්බර් 31අතර කාලය තුලදී දිවි නැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සතු රුපියල් 36509127.78 මුදලකින් පළාත් පාලන ආයතන 58ට ජී.අයි බට 32976ක් බෙදා දී සාපරාධී සාවද්‍ය පරිහරණය කළ බවට නීතිපතිවරයා විසින් චුදිතයින්ට එරෙහිව මෙලෙස නඩු පවරා ඇත.නඩුව යලිත් නාෙවැම්බර් 25දා කැදවිිමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *