අධිවේගයේ පිවිසුමක් තාවකාලිකව වැසෙයි

නව කැලණි පාලම ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් සඳහා කොළඹ-කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයට පිවිසෙන මාර්ගය අනිද්දා (04) සිට 20 වැනිදා තෙක් තාවකාලිව වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙන බව පොලිසිය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *