නරාහේන්පිට චිත්‍රාපටු මාර්ගය ගිලා බසී

ඇතිව තිබෙන අයහපත් කාලගුණය සමගින් නාරාහේන්පිට ප්‍රදේශයේ මාර්ගයක කොටසක් ගිලා බැස තිබේ.

නරාහේන්පිට චිත්‍රාපටු මගෙහි කොටසක් මෙලෙස ගිලා බැස තිබේ.

ගිලා බැසීම සිදුවන අවස්ථාවේ එම ස්ථානයෙන් ගමන් කරමින් තිබූ පාසල් ළමයින් ප්‍රවාහනය කරන වෑන් රථයක් අනතුරට ලක් වූ අතර ඉන් එහි සිටි ළමයින් කිසිවෙකුටත් හානි සිදුව නැහැ.

ගිලා බැසීමට ලක් වූ ස්ථානය ප්‍රතිසංස්කරණය කරනතුරු එම මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දමා ඇති අතර, විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙස පොලිසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *