පැරා ක්‍රීඩා තරගාවලියේ තවත් පදක්කමක් ලංකාවට

ශ්‍රි ලංකාවේ ලාල් පුෂ්ප කුමාර ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා තරගාවලියේදී ටී 64 උස පැනීම ඉසව්වේ ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තේ ය.

ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා තරගාවලිය ඉන්දුනීසියාවේදී පැවැත්වෙන අතර එහි තරග පැවැත්වෙන 5 වන දිනය අදයි.

ලාල් පුෂ්ප කුමාර ටී 64 උස පැනීම ඉසව්වේ ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව රන් පදක්කම් 2ක් ද සමගින් පදක්කම් 9ක් දිනා සිටියි.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *