නව කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ නව කැබිනට් මණ්ඩලය මේ වන විට දිවුරුම් දීම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සිදුවෙමින් පවතිනවා.

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ: මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය

ගරු. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා – ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය

ගරු. ආචාර්ය සරත් අමුණුගම: විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය

ගරු. මහින්ද සමරසිංහ: වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය

ගරු. මහින්ද අමරවීර මහතා – කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය

ගරු. රංජිත් සියඹලාපිටිය – විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය

ගරු. ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ: අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

ගරු. විජිත් විජයමුණි සොයිසා – ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය

ගරු. ෆයිසර් මුස්තාපා: පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්‍රීඩා ඇමති

ගරු. ඩග්ලස් දේවානන්ද: නැවත පදිංචි කිරීමේ, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය

ගරු. ආරුමුගම් තොණ්ඩමන්: කදුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *