මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩ භාර ගනියි

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස මීට ටික වේලාවකට පෙර මුදල් අමාත්‍යංශයේදී වැඩ භාර ගත්තේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *