ඉන්ධන මිලේ ඇති වු වෙනස

ඉන්ධන මිල ඊයේ (01) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පහත දමා තිබේ.

ඔක්‍ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 145 දක්වාද ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 116 දක්වාද පහත දමා ඇත.

ඔක්‍ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 155ක්ව පැවති අතර ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 123ක්ව පැවති අතර 2T ලිහිසි තෙල් ද ඇතුළුව ලිහිසි තෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10 කින්ද ඊයේ(01) මධ්‍යම රාත‍්‍රියේ සිට අඩු වී තිබේ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *