වැව් වාන් දමන කාලයට තරුණයින්ගේ ක්‍රියා

වන්නියේ කුඩා වැව් බොහොමයක්ම මේ දිනවල වාන් දමන්නට පටන් ගෙන තිබේ.

වැව් වාන් දමන කාලයට තරුණයින්ගේ විනෝදාංශ විවිධාකාර වෙයි.

සමහරු වාන් වතුරට පැන ඒ වතුර දිගේ පහළට රූටාගෙන යයි.  තවත් සමහරු ගස් උඩට නැග වාන් වතුරට පනියි. වාන් වතුරේ ඔරු පාරු පදින තරුණයෝද කොලු ගැටයෝද වෙයි.

මේ සියල්ලන්ටම වඩා වාන් වතුර සමග පහළට ගසා ගෙන යන මාලූන් ඇල්ලීම බොහෝ තරුණයින්ගේ විනෝදාංශයයි.

තරුණයින්ගේ විනෝදාංශය කුමක් වුවත් වැව් වාන් දමන කාලය ඔවුන්ට ඉතාම සුන්දර කාලයකි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *