එස්.බී.ට තවත් තනතුරක්

ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා ලෙස අමාත්‍ය එස්. බී. දිසානායක මහතා පත් කර තිබේ.

හෙට පෙරවරු 7.30 ට එස්. බී. දිසානායක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ පිහිටි ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීමට නියමිතය.

මීට අමතරව ඔහු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ භාණ්ඩාගාරක ධූරය ද හොබවනු ඇත.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *