පොලිසිය ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා තිබෙනවා. මීට පෙර පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව පැවතුණේ නීතිය හා සාමය අමාත්‍යාංශය යටතේයි.

ආයතන 17 ක් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට පවරා තිබෙන අතර ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ ජනාධිපති මෙත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතායි.

මේ අතර ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, සියලූ රාජ්‍ය බැංකු හා ඒවා යටතේ ඇති සමාගම් සහ මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව ද, මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා යටතට පත් කර තිබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *