ගේම් කාරයන්ට සිංගප්පූරුවේ ඇබෑර්තු

වෘත්තියක් ලෙසට පරිගණක ක්‍රීඩාවක නිරත වීමට ඇත්නම් ඕනෑම අයෙක් කැමති වනවාට සැකයක් නැහැ. මේ සදහා ශ්‍රී ලංකාවේ අවස්ථාව නැතත් සිංගප්පූරුව ඉකුත්දා වෘත්තිමය පරිඝණක ක්‍රීඩකයන් පුහුණු කිරීම පිළිබද අවධානය යොමු කර තිබෙනවා.

 

මේ සදහා විශේෂ අධ්‍යාපනය ආයතනයක් පවා මේ වන විට සිංගප්පුරුවේ ආරම්භ කර ඇති බව සදහන්.  විශේෂත්වය වන්නේ මෙහි අධ්‍යාපනය ලබන පිරිසෙන් සියයට 40ක් කාන්තාවන් වීමයි.

 

ආසියානු කලාපයේ පරිඝණක ක්‍රීඩා සදහා වැඩි ප්‍රවණතාවක් නැතත් ගෝලීය පරිඝණක ක්‍රීඩා වෙළදපොළ ඉදිරි වසර තුන තුළ ඩොලර් බිලියන 1.5කින් පමණ වර්ධනය වනු ඇති බවට අපේක්ෂා කරන බැවින් සිංගප්පූරුව මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *