ප්‍රංශයේ වාහන ධාවනය අතරතුරදී දුරකතන භාවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්

ප්‍රංශයේ වාහන ධාවනය අතරතුරදී දුරකතන භාවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්කිරීමට ප්‍රංශය තීරණය කර තිබේ.

 

මෙම තහනමට අනුව වාහනය සුදුසු ස්ථානයක නතර කරන තෙක් දුරකතනයට අතවත් තැබීම තහනම්ය. එසේම එන්ජිම නවතා තිබුණද දුරකතනය භාවිතය තහනම් වේ.

 

මෙම වරදට දඩය යුරෝ 165කි.එනම් රැපියල් 30000ක පමණ මුදලකි.

 

මීට පෙර වාහන ධාවනය අතරතුර ඉයර් ෆෝන් භාවිතය තහනම් කිරීමටද ප්‍රංශය පිවරගෙන තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *