දකුණු කොරියාවේ හිටපු නායිකාවට වසර 30ක සිර දඩුවමක්

දකුණු කොරියාවේ හිටපු නායිකා පාර්ක් ගෙයුන් හයි සිය බලය අයුතු ලෙස භාවති කිරීම සමබන්ධයෙන් අධිකරණයෙන් වරදකාරිය වී ඇත.

ඇයට විරුද්ධව එල්ල වී ඇති චෝදනා ගණන 18කි. මේ සදහා ඇයට වසර 30ක බරපතළ වැඩ සහිත සිර දඩුවමක් අධිකරණය විසින් නියම කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *