සල්මන් ඛාන්ට වසර 5ක සිර දඩුවමක්

ඉන්දීය සුපිරි නලු සල්මන් ඛාන්ට වසර 5ක සිරදඩුවමක් නියම කර තිබේ.

ඔහුට මෙම සිර දඩුවම නියම වී ඇත්තේ 1998 වසරේ මුවන් දඩයම් කිරීමේ සිද්ධියකට අදාලවයි. ඔහුට ඉන්දීය රැපියල් 10000ක දඩ මුදලක්ද අධිකරණයෙන් නියම කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *