ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මහා සභා රැස්වීම සහ නිලවරණය කල්යයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මැයි 19 දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු මහා සභා රැස්වීම සහ නිලවරණය,ගරු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජනාධිපති නීතිඥ ෆයිසර් මුස්තාෆා මැතිතුමා විසින් ක්‍රීඩා පනතේ ප්‍රතිපාදන ප්‍රකාරව ඊයේ දින (10) ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත විධානයක් නිකුත් කරමින්, කල් දැමීමට නියෝග කර ඇති බව මෙයින් දන්වා සිටී.    

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු නීතිපතිතුමාගේ උපදෙස් විමසීමෙන් අනතුරුව, 1973 අංක 25 දරන ක්‍රීඩා පනතේ (සංශෝධිත) 39(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව ගරු ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමා විසින් නිකුත් කරනු ලද ඉහත සඳහන් කල විධානය ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලධාරීන් පත් කර ගැනීම සඳහා වන නිලවරණය සහ මහා සභා රැස්වීම ක්‍රීඩා පනතේ සහ ඊට අදාළ රෙගුලාසි අනුව නීලවර්ණ කමිටුව විශේෂ මහා සභාවකින් පත්කරගැනීමෙන් අනතුරුව 2018 මැයි මස 31 වන දින පවත්වන ලෙස වැඩිදුරටත් විධාන කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙයින් නිවේදනය කරයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *