ගුවන් මගීන් පැය තුනකට කලින් ගුවන් තොටුපළට පැමිණිය යුතුයි.

කටුුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණෙන සියලු ගුවන් මගීන් අද(17) දහවල් 12.00 සිට නැවත දැනුම්දෙන තුරු පිටත් වීමේ වේලාවට පැය තුනකට කලින් පැමිණෙන ලෙස ශ්‍රි ලංකා ගුවන් සමාගම නිවේදනය කරයි.

ආගමන විගමන නිලධාරීන් අකුරට වැඩ කිරිමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීම හේතුවෙන් මගීන්ට සිදු විය හැකි අපහසුතා වැලැක්වීම සඳහා මෙම ඉල්ලීම කරන බව  ශ්‍රි ලංකා ගුවන් සමාගම පවසා සිටි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *