රජය උපයන විට බද්ද ලෙස අය විය යුතු රු. කෝටි 346 ක් විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගෙන් අය කරගෙන

විදුලි බල මණ්ඩලයේ සේවකයින් විසින් සිය වැටුප් තලය අනුව අනිවාර්යයෙන්ම රජයේ බද්දක් ලෙස ගෙවිය යුතු ‘උපයන විට බද්ද ලෙස රජයට අය විය යුතු‘ රු. කෝටි 346 ක් විදුලි පාරිභෝගියකයින්ට දැරීමට සිදුව ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍ර‍ය පවසයි.

විදුලිබල මණ්ඩලයේ 2015 වාර්ෂික වාර්තාවේ ‘උපයන විට බද්ද‘ රු.  මිලියන 2006 ක ගෙවීමක් ඇතුලත් විය. මෙය නීති විරෝධී ගෙවීමක් බව විගණන වාර්තා පෙන්වා දී තිබුණි. නමුත්, විදුලිබල නිලධාරීන් විසින් දිගින් දිගටම මෙම බදු මුදල් වංචාව වසර 8 ක් සිදු කර ඇත.  

රු. ලක්ෂයකට වැඩි වැටුප් ලබන්නා විසින් ගෙවිය යුතු උපයන විට ගෙවීමේ බද්ද සෑම මාසික වැටුප් ලබන්නෙකු විසින්ම දැරිය යුතුය.

මෙම කරුණ හෙළි කිරීමෙන් පසුව, මුදල් අමාත්‍යාංශය මෙම ගෙවීම් නීති විරෝධී බව දන්වා ඇත. මේ වන විට විදුලි බල  මණ්ඩලයේ ඉහළ නිලධාරීන් පමණක් ‘ජනතා බදු මුදලින් උපයන විට බදු ගෙවති.

එසේ තිබිය දී විදුලි ඉංජිනේරුවන් හා ඉහළ කාර්ය මණ්ඩලය පමණක් මහජන බදු මුදලින් වංචා කරමින් තමන් විසින් ගෙවිය යුතු උපයන විට ගෙවීමේ බද්ද රජයේ අරමුදල් වලින් ගෙවා ඇත.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *