‘ටැමිල් ඊලාම් සයිබර් ෆෝස්‘ නම් කණ්ඩායමක් වෙබ් අඩවි 300 ‘හැක්‘ කරයි.

‘ටැමිල් ඊලාම් සයිබර් ෆෝස්‘ නම් කණ්ඩායමක් වෙබ් අඩවි 300 වැඩි ප්‍රමාණයක් ‘හැක්‘ කර තිබෙන බව වාර්තා වී තිබේ.

මෙසේ සයිබර් ප්‍රහාරයට ලක්වූ වෙබ් අඩවි අතර සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු ආමාත්‍යංශයේ වෙබ් අඩවියද ඇතුලත් වේ.

මෙරට ජන සංභාරයට දීර්ඝ ඉතිහාසයක් පවතින බවත්, සිව්වන ඊලාම් යුද්ධය අවසන් අදියරේදී ශ්‍රී ලංකා හමුදාවන් දහස් ගණනක් වූ සිවිල් වැසියන් ඝාතනය කළ බවත් ඔවුන් සටහන් කළ එම පණිවුඩයේ දක්වා තිබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *