බැඳුම්කර වාර්ථාවේ මෙතෙත් නොලැබුණු කොටස් කථානායක අතට

මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳ විශේෂ ජනාධිපති කොමිසන් සභා වාර්ථාවේ මෙතෙත් පාර්ලිමේන්තුව වෙත ලැබී නොතිබුණු කොටස් කිහිපයක් මීට සුළු වේලාවකට පෙර කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා වෙත ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව, සී /350 සිට  සී/ 360 දක්වා කොටස් ජනාධිපති කාර්යාල නිළධාරීන් විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ දී කථානායකවරයාට බාර දී ඇත

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *