පාපැදි තරගයක් අතරතුර නේපාල ජාතිකයකු මහවැලි ගගට වැටී ජීවිතක්ෂයට

පාපැදි තරගයක් අතරතුර මිනිපේ සපත්තු පාලම මතින් ගමන් ගන්නා අවස්ථාවේදී නේපාල ජාතිකයකු අද පස්වරුවේ මහවැලි ගගට වැටී ජීවිතක්ෂයට පත්වී ඇති අතර පසුව ඔහුගේ මෘත ශරීරය සොයා ගත් බව හසලක පොලිසිය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *