සිරිබෝපුර “සඳමුතුගම”  අද ජනතා අයිතියට

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 79වන උදා ගම්මානය වන හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සිරිබෝපුර “සඳමුතුගම”  අද (14) නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට පැවරේ.

මෙහි මුළු නිවාස ගණන 71කි. “සඳමුතුගම”  ගම්මානයේ මුළු භූමි ප්‍රමාණය අක්කර 5කි. සෑම නිවසකටම පර්චස් 10බැගින් ලබාදී තිබේ. ගම්මානය විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත් ව සකස් කළ ප්‍රවේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින් ද සමන්විතය. ගම්මානය සඳහා ආයෝජනය කර ඇති මුදල් රුපියල් ලක්ෂ 435කි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *