යූරෝ ෆෝ ප්‍රමිතියේ ඉන්ධන ආදේශකයක් පමණයි

යූරෝ ෆෝ ප්‍රමිතියේ ඉන්ධන වෙළඳපලට හඳුන්වා දීම නිසා ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් හෝ ඔටෝ ඩීසල් වෙළඳපොලෙන් ඉවත් නොවන බව ඛණිජතෙල් කර්මාන්ත ආමාත්‍යංශය පවසයි.

 යූරෝ ෆෝ ප්‍රමිතියේ ඉන්ධන වෙළඳපලට හඳුන්වා දෙනු ලබන්නේ ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් හා සාමාන්‍ය සුපිරි ඩීසල් සඳහා ආදේශකයක් ලෙස පමණි.

යූරෝ ෆෝ ප්‍රමිතියේ ඉන්ධන පරිසර හිතකාමී මට්ටම ඉහළ ඉන්ධනයක් ලෙස යුරෝපා කොමිසම අනුමත කැ තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *